Gra­fi­sche Dar­stel­lung von Bei­spiel: Groß­händ­ler D 2 aus Bie­le­feld stellt Rech­nung an Un­ter­neh­mer B aus Bel­gi­en, die­ser stellt Rech­nung an Un­ter­neh­mer D 1 aus Es­sen. Die Wa­re wird di­rekt von Groß­händ­ler D 2 an Un­ter­neh­mer D 1 ge­lie­fert.

Zurück