Gra­fi­sche Dar­stel­lung von Bei­spiel: Her­stel­ler D 2 aus Stutt­gart stellt Rech­nung an D 1 aus Frank­furt, die­ser stellt Rech­nung an Un­ter­neh­mer S aus der Schweiz, wel­cher wie­der­um ei­ne Rech­nung an rus­si­schen Un­ter­neh­mer R stellt. Die Wa­re wird di­rekt von Her­stel­ler D 2 aus Stutt­gart zum rus­si­schen Un­ter­neh­mer R ge­lie­fert.

zurueck