Gra­fi­sche Dar­stel­lung von Bei­spiel: Schwei­zer Her­stel­ler S stellt Rech­nung an fran­zö­si­schen Un­ter­neh­mer F, die­ser stellt Rech­nung an deut­schen Un­ter­neh­mer D. Die Wa­re wird di­rekt vom Schwei­zer Her­stel­ler S an deut­schen Un­ter­neh­mer D ge­lie­fert.

zurueck